Biz, ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile kişisel verilerinizin her türlü hukuka aykırı işleme faaliyetlerine karşı güvenliklerinin ve gizliliklerinin sağlanması adına gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, ARTSE ürün ve hizmetlerinin alım ve satımları ile tarafınızca tedarik edilmesi süresince bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla ARTSE tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile ARTSE’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu form, ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş tarafından hazırlanmıştır ve ürün ve hizmet tedariki süresince tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Şnezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Ürün ve hizmet tedariki süresince tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıdaki amaçlar çerçevesinde, ARTSE tarafından işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ticari ilişkinin şartlarının belirlenebilmesi, karşılıklı müzakere süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme hazırlıkları ve sair hususlarda iletişim kurulması,
İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi, kontrolü,
Teklif taleplerinin toplanması, iletilmesi, yeni ürünler, kampanyalar ve reklamlardan müşterilerin haberdar edilmesi, promosyonlara ve indirimlere ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, sipariş ve teslimat işlemleri ile satış sonrası destek işlemlerinin yürütülmesi, müşteri talep ve şikâyetlerinin alınması, müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin yapılması ile bunlara bağlı işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere öneri ve tanıtımlarda bulunulabilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
İletişim, lojistik ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkinin oluşturulması, yorumlanması, taahhüt ve beyan gibi kayıtların ispat amacıyla kullanılması,
Teşvik ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile ilgili durumlarda kamu otoritelere yönelik gerekli bildirimlerin yapılması
Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, iade, talep ve şikâyetlerin takibi ve faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin ticari politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ticari risk ve ihtiyaçlarımızın tespiti ve analiz edilmesi ile bunların temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlarla paylaşılabilecektir.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan ‘’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ile son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile şirketimiz tarafından fiziki ve elektronik ortamlarda sizlerden alınan teklif, sözleşme, sipariş formu, fatura, sevk irsaliyesi ve diğer kayıtlar ile ve e-posta ile otomatik veya  otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna (ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş ) Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize ulaşabilir ve sizin için hazırladığımız ve internet sayfamızdan ulaşabileceğiniz KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, veri güvenliğinin ve gizliliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması, yasal yükümlülüklerimizin gerektiği gibi ve tam olarak yerine getirilebilmesi ve ilgili kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla, mevzuattaki güncel değişiklikler ve yenilikler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından verilen kararlar ile yapılan açıklamalar uyarınca güncellenebilmektedir. Söz konusu durumlarında güncel Aydınlatma Metni tarafınıza e-posta yoluyla iletilecek ve/veya İnternet Sitemiz üzerinden ilan edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – Gizlilik ve Veri Politikası
Web Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni